Historia

När Svenska Annonsbladsutgivareföreningen bildades för 40 år sedan var syftet att skapa kontaktytor, nätverk och styrka för de företag som verkar inom branschen. Det handlade då om de som tryckte och distribuerade lokal information, mest annonser, men också redaktionellt innehåll. I takt med att branschen utvecklades så gjorde även tidningarna det. Fler och fler blev mer ambitiösa med det redaktionella innehållet och efter Metros intåg i branschen, även om denna inte var hemdistribuerad, så inspirerande Metro många som tidigare kallats annonsblad att göra en ambitiösare produkt – en Gratistidning. Därför bytte även branschorganisationen namn till Gratistidningarnas Förening under sent 90-tal. Inriktningen är dock densamma. Vi strävar efter att lägga en bra grund för att utveckla branschen och föreningens medlemsföretag.

Om vi ser tillbaka på 40 års verksamhet kan vi konstatera att föreningen skapat förutsättningar för befintliga och nya gratistidningsföretag att utvecklas och stärka sin position.
Föreningen är idag en respekterad samtalspartner gentemot såväl andra organisationer som institutioner och politiska beslutsfattare. Vi för dialog med alla branschens aktörer och leverantörer om hur dessa bäst kan bidra till en positiv utveckling för lokala Gratistidningar.

Redan vid föreningens första konstituerande sammanträde 1974 diskuterades reklamskatten, vars snedfördelning drabbat oss hårt. 2007 lyckades vi efter många års kamp få samma regler som dagstidningarna och i princip så befriades Gratistidningarna från den 11% straffskatt som Reklamskatten innebar tidigare.

Detta skulle firas! Och vi arrangerade en fest. Samtidigt ville vi lyfta fram det redaktionella innehållet i branschens tidningar och därmed öka statusen för alla journalistiska produkter. Därför instiftades priset Grodden för Bästa lokala reportage 2007. Det blev en galafest som bildat tradition sedan dess. 2008 utvidgade vi tävlingen till att även omfatta Bästa sälj och Bästa egenproducerade annons. De efterföljande åren har festen utvecklats till en branschdag som är en mötesplats för både medlemsföretag, leverantörer och samarbetspartners. Branschdagen avslutas i samma anda som 2007 med festen Årets Gratistidning!

Målsättning
Målsättningen för Gratistidningarna är att på olika sätt stärka branschen och vi fungerar som en kunskapskälla och bollplank för medlemmarna. Medielandskapet står i en ständig förändring och branschen måste följa utvecklingen. Då är det viktigt att medlemmarna kan utvecklas på rättvisa villkor och likställda med övriga media. Ensam är inte starkt, men det blir vi tillsammans.

Gratistidningarnas Branschorganisation fokuserar sitt arbete i tre spår som är viktiga för branschens och medlemmarnas utveckling, läsarrelationen, annonsörsrelationen och branschrelationen.

Läsarrelationen

Gratistidningarna i Sverige har en stark relation med sina läsare genom den lokala
hemdistribuerade printtidningen. Denna relation bör vårdas och utvecklas. Läsarna blir mer kräsna och ställer mer krav på innehåll och utbud, konsumentmakten ökar i hela samhället, då även bland gratistidningarnas läsare. Gratistidningarnas branschorganisation har identifierat tre viktiga parametrar som styr
läsarrelationen:

1. Möjlighet – Distributionsform och pris
2. Motivation – Relevant och värdefullt innehåll
3. Förmåga – Folkligt och begripligt språk samt tilltalande form

Dessa tre skall styra GTFs medlemsarbete.
Dessutom skall GTF stimulera digital utveckling för medlemmarna.

Annonsörsrelationen

Gratistidningens styrka är den ovan nämnda starka relationen med läsarna och den
oslagbara lokal räckvidd som Gratistidningen erbjuder. Detta tillsammans med de stora format och höga OBS värden en tidning ger i förhållande till digitala kanaler. Dessa argument är viktigt att varje Gratistidning missionerar och förmedlar till sina respektive marknader.

GTF skall från medlemsorganisationens håll arbeta med att stärka Gratistidningens position gentemot medieköpare på riks och regionsnivå. GTFs skall även fortsatt arbeta med att stärka och höja statusen för den hemdistribuerade Gratistidningen och deras medier.

Branschrelationen

Gratistidningarna skall på bästa sätt i alla tänkbara uppkomna situationer bereda
gratistidningen plats i det förändrade medialandskapet.

Gratistidningarna skall vara en självklar respekterad samtalspartner i mediepolitiken.
Gratistidningarna skall aktivt delta i nationell debatt som berör Gratistidningar, lokala
medier, lokal journalistik, lokal demokrati och lokalt näringsliv. Gratistidningarna skall
aktivt verka för att presstödet konkurrensneutraliseras.
Gratistidningarnas affär utvecklas bäst i tätt samarbete med leverantörer och
branschaktörer. Gratistidningarna skall arbeta för att relationerna med leverantörer och branschaktörer är goda.

Gratistidningarna skall närma sig andra mediabranschorganisationer och söka synergier och samarbeten med dem. Medialandskapet förändras snabbt och de traditionella rollerna suddas ut. Därför skall det finnas relationer för att snabbt kunna agera och samarbeta i de fall gemensamma frågor kommer på bordet.
Miljö – Som Branschorganisation bör GTF ta aktivt ställning för ett ansvarsfullt miljöarbete.

I en snabbt förändrad medievärld kan behov av samarbete konkurrenter emellan också uppstå. Därför skall Gratistidningarna verka för att relationer emellan medlemsföretag är sunda och kan bilda en god bas för samarbete i olika former.

Internationellt – Gratistidningarna skall söka goda relationer med systerorganisationer
inom EU.

Projektledare

Dennis Oscarsson Krook

Affärsutvecklare
Sepia Nordic
0708-99 29 01
E-post

Styrelse

Ann-Louise Kleen

Ordförande
Din Lokaltidning Sandviken
070-328 98 01
E-post

Gustav Hjalmarsson

Vice ordförande
Mitt i Stockholm
0708-321752
E-post

Fredrik Hammarström

Ledamot
Markbladet
070-661 30 60
E-post

Cecilia Petersson

Ledamot
Lokaltidningen Växjö/Alvesta
070-863 78 22
E-post

Åsa Brage

Åsa Brage

Ledamot
Östgötatidningen
070-304 20 15
E-post

Joakim S Ormsmarck

Ledamot
Bjäre NU
0707-70 91 05
E-post

Jessica Gustâv

Ledamot
Östra Sörmlands Posten
070-181 54 54
E-post

Bosse Larsson

Suppleant
Lokalt i Dalarna
070-746 51 38
E-post

Patrik Staflin

Patrik Staflin

Supleant
Nacka Värmdö Posten
0708-72 13 35
E-post

medlemskap

Klicka på knappen nedan för mer information om hur du kan bli medlem.

Gratistidningen är sannolikt Sveriges bästa räckviddsmedie idag!

Genom kampanjen “annonser som ger effekt” visar vi varför gratistidningen är älskad av läsare och annonsörer lokalt. 

Du hittar kampanjsidan här:
Annonser som ger effekt!

Fakta om Sveriges lokalaste räckviddsmedie