Regeringens arbete för att förebygga hat och hot!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare Per Olsson Fridh har engagerat medieorganisationer genom rundabordssamtal under våren. De synpunkter, erfarenheter och perspektiv som har inkommit ligger till grund för det fortsatta arbetet för att förebygga hot och hat och värna det demokratiska samtalet.
 
Artiklar om de samtal som ministern och statssekreteraren genomför publiceras löpande på regeringens hemsida Samling mot hot och hat.
 
I vårändringsbudgeten för 2016 tillfördes medel till kunskapsinhämtning om växande hot och hat i samhället. Den 30 juni 2016 fattade regeringen fyra beslut som kommer att bidra till arbetet för att värna det demokratiska samtalet:
 
-Brottsförebyggande rådet fick i uppdrag att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda som avser mellanvalsåret 2016 och som redovisas i Politikernas trygghetsundersökning.
 
-Sveriges Kommuner och Landsting beviljades medel för insatser för att stödja och utveckla kommuners, landstings och regioners systematiska arbete för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda.
 
-Göteborgs universitet fick i uppdrag att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som journalister har utsatts för under år 2016.
 
-Statens medieråd fick i uppdrag att under 2016 stärka arbetet med medie- och informationskunnighet genom att utveckla, översätta och sprida utbildningsmaterialet MIK för mig och delar av det material som ingår i kampanjen No Hate Speech Movement.
 
Arbetet går vidare med regeringens handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. Handlingsplanen som avser det förebyggande arbetet kommer att presenteras under 2017. Även fortsättningsvis är synpunkter och förslag välkomna. Du kan skicka dina idéer till dennis@gratistidningarna.se eller direkt till regeringens samordnare Johanna Granfors, johanna.granfors@regeringskansliet.se, 08-405 12 51, 

//Dennis O Krook