Brev är inte vilken tjänst som helst!

Zeitung
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

DEBATT

– det är en samhällsnyttig och viktig infrastruktur för många andra samhällsaktörer.  

PostNords demontering av en viktig infrastruktur medför många risker för samhället, alltifrån försämrad försvarsberedskap, försämrade vårdtjänster och försvagad demokrati.

I händelse av krig eller konflikt behöver försvarsmakten ha möjlighet att inkalla försvarspersonal snabbt, men att lita på att digitala system är intakta vid en sådan händelse är naivt, då dessa är lätta mål för en illasinnad makt. Att slå ut ett fysiskt Postilionsystem däremot är svårt, PostNords brevförsändelse kan i ett sådant läge vara avgörande för svensk frihet och försvar.

Medicinska prover för både människor och djur skickas med brevförsändelser och är beroende av att komma fram snabbt för att provsvaret dels skall vara färskt. Men också för att medicinska insatser skall kunna sättas in snarast efter att provsvar analyserat och diagnos ställts. Människoliv är beroende av pålitliga brevförsändelser med andra ord.

Samhällsinformation och journalistik är en av grundbultarna i det demokratiska samhället. Detta gäller både nationell demokrati och motsvarande lokal demokrati. Att makten granskas och journalisterna med medier presenterar hur saker ligger till är avgörande för det demokratiska samtalet och förtroendet för samhället. Allt från den lokala kommunala förvaltningen till Skatteverket. Utan det förtroendet raseras samhället och en polarisering riskerar att bredas ut. 

Denna samhällsinformation och lokala journalistik är beroende av att nå fram till läsarna och för detta behövs en pålitlig och stabil distributör i PostNord.

Gratistidningarnas branschorganisation är kritiska till Postnords tillbakadragande

Gratistidningarna anser att PostNord drar sig undan samhällsansvaret i detta partnerskap i och med förändringar mot tre dagars distribution. PostNord är ett företag som har ett samhällsuppdrag att tillhandahålla en viktig infrastruktur, men i stället för att se brevförsändelser som en infrastruktur väljer PostNord och utredaren att se det som en tjänst, vilken som helst. En tjänst som skall konkurrera med andra tjänster. Ägardirektivet måste bli tydligt att PostNord har ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur. Om inte detta ändras riskerar PostNords strategi att offra journalistiken och det demokratiska värde denna har. 

Utredaren Britt Bohlin har överlämnat sitt betänkande till regeringen och föreslår att posten ska delas ut var tredje dag i stället för varannan. Men utredaren tydliggör också att det behövs en ”särskild ordning” för hur staten hjälper tidningar att komma ut. Staten måste hjälpa pressen på olika sätt, men utan att tvinga PostNord att upprätthålla varjedagsutdelning i hela landet. Frågan riskerar att hamna mellan stolarna när regeringen fokuserar på en lagstiftning som ger PostNord OK att distribuera var tredje dag.

Den lokala journalistiken är rejält hotad med över 25 ”vita fläckar”, kommuner som helt saknar lokal bevakning. Presstödet reformeras till ett mediestöd för att stärka den lokala och regionala journalistiken och därmed också demokratin. Då är det anmärkningsvärt att ett statligt ägt bolag försämrar möjligheten till distribution av journalistik. Det blir som om statens ena hand inte har en aning om vad den andra gör? Eller i alla fall inte bryr sig om det. 

Inför ”samhällsviktig försändelse” som en del av den infrastruktur PostNord ansvarar för.

Den 1 oktober 2020 beslutade regeringen om postfinansieringsutredningen. Då levde många med uppfattningen att krig var utrotat i Europa. Idag har vi dessvärre en helt annan insikt. Med pandemin i färskt minne vet vi att Sverige behöver vara beredd på snabba förändringar och i händelse av en ny kris kan inte nationen återigen stå utan beredskap.

Vi vet att en rad politiska beslut i början av 2000-talet skapade avvecklingen av stora statliga beredskapslager som byggdes upp i Sverige under andra världskriget. Besluten togs bland annat mot bakgrund av en förändrad hotbild på 90-talet efter kalla krigets slut samt Sveriges inträde i EU:s inre marknad. När pandemin bröt ut ställdes konsekvenserna av dessa beslut på sin spets och riksdagen valde därför att åter upprätta permanenta beredskapslager.

Med den utveckling som vi just nu ser i Europa och övriga världen får inte samma misstags göras igen. Att upprätta en samhällsviktig kanal, som både är säker och svår att manipulera, bör på samma sätt som VMA eller ”Hesa Fredrik”, anses vara del av det nationella beredskapslagret och kan inte enbart vila på digitala axlar.

Under 2022 upprättades också Myndigheten för psykologiskt försvar vars syfte är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.  Myndigheten för psykologiskt försvar ska identifiera, analysera, och kunna lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja, eller till att på ett otillbörligt sätt påverka människors uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Just desinformation är idag ett stort och reellt hot i dagens samhälle och där är oberoende journalistik det viktigaste ”vaccinet” för medborgarna. 

Gratistidningar föreslår därför att en ny försändelse införs under PostNords ansvar. ”Samhällsviktig försändelse”. Genom att uppdra PostNord att ansvara för en infrastruktur för denna försändelse kan distribution av exempelvis; valmaterial i samband med val säkras, dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter med lokal journalistik säkras, medicinska prover, kriskommunikation i samband med kriser.

Innan PostNord skapade en produkt för gratistidningar distribuerade man just gratistidningar och annat material av samhällsintresse som ”samhällsinformation” som då skulle gå hem till alla, även nej tack till reklam. ”Samhällsviktig försändelse” kan vila på denna tidigare beprövade definition.

Om PostNord får lov att montera ner statens samhällstjänst brevförsändelser för att en annan del av statsapparaten skall ges i uppdrag att bygga upp en för samhället viktigt distribution, är det sannolikt ren kapitalförstöring. Dessutom är risken stor att det som monteras ned aldrig kan byggas upp igen med samma kvalitet. Det kommer kosta försvaret, vården och demokratin och medborgarna stora värden.

Lär av misstagen med försvaret som flera naiva regeringar turades om att montera ned då det inte längre behövdes och kostade onödiga skattepengar. Nu kostar samma försvar som till för ett drygt år sedan inte ”behövdes” ofantliga summor att rusta upp igen.  Gör inte samma misstag med Brevtjänsten.

För Gratistidningarna 2023-06-29

Dennis O Krook, projektledare, 0708-99 29 01

Ann-Louise Kleen, ordförande 070-328 98 01