Nytt redaktionsstöd för nyhetsmedier

papperinsamling Amanda
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Regeringen presenterade den 6 augusti föreskrifter för dels ett tillfälligt redaktionsstöd om 500 miljoner kronor för krisåret 2020 till följd av Corona. Dels ett nytt redaktionsstöd från 1 januari 2021.

Förordningarna hittas på Svensk författningssamling 2020:742 och 2020:743.

Stödet som kan ges till tidningar, digitala medier, TV eller radio är en del av mediestödet och har fått benämningen redaktionsstöd. Villkoren för redaktionsstödet under 2020 i korthet: (De punkter som innebär förändringar från 1 januari 202, fetmarkerade hittar du längst ner)

Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som

1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela inne- hållet, eller när det gäller redaktionsstöd för 2020 minst 40 procent av hela innehållet,

2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela innehåll,

3. är allmänt tillgängliga,

4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,

5. har en ansvarig utgivare,

6. följer god medieetisk sed,

7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med funktionsnedsättning,

8. är riktade till en svensk målgrupp,

9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet), eller när det gäller redaktionsstöd för år 2020 minst 15 gånger per år, och

10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring). Vid bedömning av om förutsättningen i första stycket 7 uppfylls ska den tekniska utvecklingen och det allmänna nyhetsmediets storlek och ekonomiska förutsättningar beaktas.

Storleken på redaktionsstöd ska fastställas utifrån de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verk- samhet.

Stödnivåer i trappmodell

1. 2 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till högst 4 999 999 kronor,

2. 4 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 5 000 000 kronor och högst 9 999 999 kronor,

3. 10 000 000 kronor, men inte överstiga 60 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 10 000 000 kronor och högst 24 999 999 kronor,

4. 15 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 25 000 000 kronor och högst 39 999 999 kronor, och

5. 25 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 40 000 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 13 augusti 2020

Villkor från 1 januari 2021

4 §2 Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som
1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet.

Det vill säga att från 1 januari återställs kravet om 50 procents redaktionell andel. samt att 20 procent skall vara egenproducerat.

9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet)

Det vill säga att från 1 januari måste tidningen ges ut med minst 45 utgåvor per år.

9 a §3 Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Stöd får dock inte lämnas till allmänna nyhetsmedier som får driftsstöd enligt presstöds- förordningen (1990:524).